Odstranění vlhkosti v suterénních prostorách pod terasou Kramářovy vily

Stavební divize

Místo: Gogolova 212/1, Hradčany, Praha 1

Termín realizace: 01/2019 - 09/2019

Investor: Česká republika – Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 128/4, 118 01, Praha 1

Použité materiály:

Vilu, která se nachází v nejvýchodnějším cípu Hradčan, nechal postavit podle návrhu architekta Fridricha Ohmanna politik Karel Kramář, pozdější první předseda vlády Československé republiky, který se již při koupi stavební parcely zavázal, že bude navržena a realizována jako jednopatrová budova s průčelím obráceným k Vltavě tak, aby nenarušovala panorama Pražského hradu. V současné době vila slouží jako residence předsedy vlády České republiky.

Vilu, která se nachází v nejvýchodnějším cípu Hradčan, nechal postavit podle návrhu architekta Fridricha Ohmanna politik Karel Kramář, pozdější první předseda vlády Československé republiky, který se již při koupi stavební parcely zavázal, že bude navržena a realizována jako jednopatrová budova s průčelím obráceným k Vltavě tak, aby nenarušovala panorama Pražského hradu. V současné době vila slouží jako residence předsedy vlády České republiky.

Jedná se o opravu terasy, vstupního schodiště, kamenných prvků a sanace, izolace a statické zajištění podzemních prostor (sklepů) Kramářovy vily. Celý prostor je vstupním schodištěm a reprezentační terasou rezidence předsedy vlády, sloužící k přijímání návštěv a vstupu do reprezentačních prostor.
Jednotlivé stupně schodů jsou zasekány do pískovcových bloků, podlaha je zhotovena a osazena dlažbou z božanovského pískovce a byla zde použita i žula. Největší poškození bylo způsobeno povětrnostními vlivy na konstrukci schodiště. Z celého schodiště a terasy byl restaurátorsky odstraněn černý povlak ze stěn, pískovcových bloků a obrub. Byla nutná kamenická oprava mechanických poškození kamenných prvků terasy a schodišť včetně doplnění materiálů např. olámaných hran a rohů.
Veškeré práce byly prováděny na základě restaurátorského záměru a vydaného ZÁVAZNÉHO STANOVISKA Odboru památkové péče (OPP) MHMP a NPÚ, rovněž bylo při realizaci postupováno v souladu s bezpečnostními pravidly ochrany ústavních činitelů a Úřadu vlády České republiky.

V první fázi bylo sanováno podloží a okolní terén schodišť a terasy. Poté probíhala oprava a zrestaurování pískovcových a žulových prvků (obrub a soklů), přičemž proběhla demontáž masivních žulových stupňů a jejich opětovné osazení. Byla provedena demontáž dlažby z horní podesty a podesty schodiště k následnému zhotovení dle originálních kusů dlažby z božanovského pískovce. Bylo též rozebráno veškeré kamenivo dlažeb okolo terasy a schodiště a u promáčených zdí sklepů. Po té byl proveden výkop na hranu základové desky a byly provedeny svislé a podélné izolace. Ve vnitřních prostorách sklepů byly odhaleny veškeré promočené a sousedící konstrukce, odbourány přizdívky a provedena injektáž zvlhlého zdiva zamezující dalšímu vlhnutí. Zdivo bylo omítnuto sanační omítkou a štukem s povrchovou úpravou. Zvětralá a opravená místa kamenných prvků byla ošetřena organokřemičitým prostředkem. Veškeré použité směsi k opravě kamenných prvků byly probarvovány a patinovány anorganickými pigmenty. Nakonec byla provedena závěrečná hydrofobizace celého restaurovaného objektu. Kovové prvky byly po odstranění staré barvy natřeny novým ochranným nátěrem.

Kontaktní osoby