Oprava čelní a dvorní fasády, portálu a oken objektu Hotel U ŠUTERŮ

Rekonstrukce fasády realizovaná společně se zrestaurováním štukové výzdoby, komplexní repase vstupních dveří a oken.

Jedná se o dům „U Kochánků“ později „U Šuterů“ – anonymní barokní přestavba z 18. stol. s fasádou podle plánů J. Veverky z r. 1845. Celý objekt je evidován jako kulturní památka – zapsaná v r. č. ÚSKP 39936/1-1120, Pražská památková rezervace – památka UNESCO.

Dům je třípatrový, řadový s pětiosou fasádou, vyplněnou mezi bosovanými pásy po stranách řadami vysokých oken v šambránách s římsovými nástavci. Nižší okna přistavovaného 3. patra oddělují meziokenní pilíře, po stranách zdvojené. Bosovaný, novodobě upravovaný, parter si uchoval trojosé řešení se vstupem uprostřed a výkladci po stranách.

V rámci rekonstrukce byly veškeré plochy fasády zbaveny nečistot, zjištěny a odstraněny nesoudržné části omítek a zdiva a soudržné části byly stabilizovány. Poškozené zdivo (na římsách, v sokl. partii) bylo doplněno a staticky zajištěno. Veškerá štuková výzdoba celé uliční fasády byla odborně opravena dle restaurátorského záměru  v souladu s památkovou ochranou.

Uliční fasáda v parteru byla zvláště v soklové části značně navlhlá a porušená a její odvlhčení bylo rovněž součástí opravy. U hlavní římsy pod střešním žlabem v uliční části byla vlivem prasklého žlabu a zatékání do konstrukce římsa popraskaná a staticky narušena. Po lokálním odstranění omítky bylo nutné vyhodnotit a provést vyplnění trhlin, ev. sešití zdiva. Došlo k obnově profilace říms a dalších zdobných štukových prvků na čelní fasádě (vše provedeno pracovníky BAL pod dohledem restaurátora). Veškeré plochy fasády byly nově opatřeny vápenným fasádním nátěrem. Součástí oprav jsou byly veškeré mřížky a další prvky na fasádě. U zadní štítové zdi, která byla v havarijním stavu, bylo provedeno statické zajištění a dokotvení pomocí táhel zainjektovaných na chemickou maltu do stropních konstrukcí a ocelových ploten zapuštěných pod omítku, proběhlo odvlhčení spodní části a doplnění výhradně vápenných omítek až do tloušťky 12 cm metodou postupného vrstvení z důvodu vyrovnání povrchu .Vstupní prosklené stěny dveří včetně dveřnic v uličním parteru zůstaly zachovány a prošly repasí, ošetřením a doplněním. Dveřnice u kamenných portálů a vstupní dveře ve střední ose byly repasovány a barevně sjednoceny s nátěrem barvy dveří. Stav špaletových oken byl velmi špatný a již neplnil svou funkci, jak z hlediska izolačních vlastností, tak z hlediska hlukových limitů na užívání obytné místnosti. Byla zde patrná degradace způsobená povětrnostními vlivy a dřevokaznou houbou. Bylo rozhodnuto o nutnosti kompletní výměny oken a nahrazení replikou, což obnášelo vytvoření kompletního projektového rozkreslení jednotlivých oken, která jsou v každém patře a místnostech  jiná. Byly vytvořeny speciální šablony pro jejich výrobu  pod dohledem OPP MHMP.

Veškerou projektovou a inženýrskou činnost od počátku přípravy až po kolaudaci stavby vč. zpracování žádosti o dotační titul, prováděla stavební divize  BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Kontaktní osoby