Oprava fasády a výměna oken budovy v areálu Hrzánského paláce v Praze

Architektonické řešení opravy fasády a oken respektující stávající stav za podmínek absence tvarových a funkčních změn. Poloha oken a dveří zůstala zachována, došlo pouze k opravě, repasi či výměně. Vzhledem k poškození musely být hluboké trhliny prohlédnuty statikem, který navrhl způsob jejich sanace. Po celou dobu realizace byl prováděn dohled pověřeným restaurátorem a probíhala velmi intenzívní komunikace se zástupci památkové péče.

Jedná se o historický objekt, který je součástí areálu komplexu Hrzánského paláce. V posledních dvou patrech objektu bylo Slavíčkovo apartmá, kde umělec z oken tvořil obrazy s motivy Prahu. Po jeho smrti začaly být prostory využívány Úřadem vlády České republiky. V těchto částech budovy je pracovna předsedy vlády, příjímací salon, hudební salonek a soukromé apartmá. Veškeré práce musely být tedy provedeny v souladu s bezpečnostními pravidly ochrany ústavních činitelů.

V rámci rekonstrukce byla realizována kompletní opravu uliční fasády a bočních traktů včetně výměny nebo repase oken a dveří objektu. V rámci projektu byly realizovány bourací práce s odstraněním původní nesourodé omítky, při kterých byl současně proveden restaurátorský průzkum, dále demontáž historických světel a dalších detailů, které byly součástí fasády. Byly odstraněny omítky poškozené vlhkostí, které byly během předchozí opravy nahrazeny nevhodnými vápenocementovými omítkami. Došlo k odsolení pomocí odsolovacích omítek ve třech cyklech. Podkladem pro rekonstrukci nových bosáží byly původní dochované detaily ve vyšších patrech. Použité jádrové omítky byly na vápencové bázi a bosování bylo provedeno drobným štěrkem dle požadavku památkové péče. Nově doplněné omítky jsou na vápencové bázi.

Prejzové stříšky na hlavní římse byly prohlédnuty, nesourodé části byly odstraněny a celkově repasovány pomocí pokrývačské malty a ve spojích nově doplněny. Prejzová stříška na atice nad garáží byla vyměněna celoplošně. Obě jsou zakryty pálenou taškou. Dodatečně byl nově instalován dešťový svod na jihozápadním nároží a přespádovaný dešťový žlab z poloviny střechy na západní a jižní straně.  Kovové prvky byly po odstranění starých nátěrů natřeny novým ochranným nátěrem v odstínu kovářské černi.

Klempířské prvky byly zrevidovány a dle potřeby doplněny. Chybějící parapety byly osazeny novými měděnými plechy.

Stávající vnitřní okna byla po podrobné prohlídce repasována tzn. byly doplněny chybějící nebo poškozené části dle původních tvarů a druhů dřeva. Po odstranění starých nátěrů byla natřena novým emailovým nátěrem v odstínu slonová kost (základní a vrchní nátěr). Dále byla vyrobena nová vnější okna, jejichž konečný vzhled byl odsouhlasen zástupci památkové péče. Nové kličky typu Altwien jsou realizovány v provedení  lesk. Barokní okna ve třetím patře na jihovýchodním nádvoří byla restaurována. Byla obnovena původní povrchové úpravy dřeva, doplněny poškozené a chybějících částí. Původní tmel nahradily  nová dubové lišty opatřené transparentním nátěrem. Stávající vstupní dveře do domu a do nebytových prostor v levé části parteru byly po repasi opatřeny novým lazurovacím nátěrem ve stávajícím odstínu. Dvoukřídlá garážová vrata pak byla vyrobena zcela nová.

Kontaktní osoby